فیلم/ پاس گل قلی زاده در دیدار شارلروا

مشرق نیوز :

https://dailybulletin.ir/06/12/2021/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%be%d8%a7%d8%b3-%da%af%d9%84-%d9%82%d9%84%db%8c-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%a7/