فیلم/ سقف خرید سهام سرخابی‌ها افزایش یافت

مشرق نیوز :

https://dailybuzz.ir/19/03/2022/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d8%a8%db%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%db%8c/